Què necessita saber sobre els recents canvis en matèria d’habitatge i lloguer?

21 | 12 | 2018

Finques Feliu informa sobre el Reial Decret Llei 21/2018 de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer.

El BOE del passat dia 18 de desembre, publica el Real Decret-Llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer. A partir del dia 19 de desembre, tots els contractes de lloguer d’habitatge que es signin a Espanya hauran de assumir el canvis introduïts a la vigent Llei d’Arrendaments Urbans. 
Les esmenes més destacades, pels contractes d’ús d’habitatge habitual i permanent, que entren en vigor son:

  • Si es pacta un lloguer d’habitatge per menys de 5 o 7 anys (en aquest cas, si l’arrendador es persona jurídica), el contracte es prorrogarà obligatòriament per períodes anuals fins aquesta durada mínima (abans eren 3 anys), a excepció com sempre, que l’arrendatari manifesti amb 30 dies d’anticipació  a la data de finalització del contracte o de qualsevols de les seves pròrrogues, la seva voluntat de no renovar-lo. Un cop transcorreguts aquests terminis, si cap  de les parts comunica res en contrari, es prorrogarà per 3 anys (front a l’any de la redacció anterior).
  • Com a garantia addicional per a un lloguer d’habitatge, a més del mes de fiança, no se podrà excedir de dues mensualitats de renda, sigui mitjançant dipòsit o aval bancari, a excepció de que es tracti de contractes de durades superiors a 5 o 7 anys, als quals no operarà aquesta limitació.
  • S’intenta protegir les llars vulnerables en el procediment de desnonament, havent d’informar dins el requeriment de pagament, de la possibilitat d’acudir als serveis socials.  Els serveis socials podran  adoptar les mesures oportunes per a afavorir la suspensió del procediment per un termini màxim d’un mes o de dos pel cas que el demandant fou persona jurídica.
  • Els arrendaments d’habitatge passen a estar exempts de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
  • Els honoraris per comercialització dels habitatges propietat de persones jurídiques hauran de ser satisfets per la propietat. Pel cas dels habitatges propietat de persones físiques es seguirà com fins ara.

Per a més informació sobre tots els canvis a la llei d’Arrendaments Urbans li facilitem link al BOE 304, de 18-12-18 https://boe.es/boe/dias/2018/12/18/pdfs/BOE-A-2018-17293.pdf