Què saber per fer reformes com cal?

31 | 08 | 20
| Consells per tu
  • Reformes a casa

Segons Inmodiario el 2020 es van comprar 160.000 habitatges que necessitaran reformes per millorar el confort i eficiència energètica. Et guiem per fer la teva sense entrar en conflicte amb ningú.

1. Quan és millor fer reformes?

Als períodes vacacionals.

2. Quins tipus d'obres existeixen?

Les menors i les majors.

Les primeres són: poc complexes, barates, no afecten cap element estructural de l'edifici i tampoc necessiten l'elaboració d'un projecte signat per arquitectes. Aquests projectes poden ser de: decoració, reparació, tancaments, etc.   

Les segones, requereixen: un projecte tècnic signat  -d'acord amb l'ordenació urbanística municipal-, llicència municipal i pagar les taxes (ho expliquem a la pregunta 6). Són obres d'aquest tipus les marquesines, els porxos, les estructures per l'aire condicionat, els pous o les fosses sèptiques.

3. A qui s'ha de comunicar la realització de reformes?

Les obres menors s'han de comunicar al President de la comunitat i no requereixen cap autorització de la Junta de propietaris. Mentre que les majors han de ser aprovades per la Junta  Per ser exactes citem els punts 2 i .3 de l'article 553-36 del Codi Civil Català:

553-36.2: "Els propietaris d'un element privatiu poden fer obres de conservació i de reforma sempre que no perjudiquin  d'altres ni a la comunitat i que no disminueixin solidesa, accessibilitat de l'immoble ni n'alterin la configuració o l'aspecte exterior del conjunt".

553-36. 3: "Els propietaris que es proposin fer obres en el seu element privatiu han de comunicar-ho prèviament a la presidència o a l'administració de la comunitat. Si l'obra suposa l'alteració d'elements comuns, cal l'acord de la junta de propietaris (...)".

4. Puc fer les reformes a qualsevol horari?

No, a la nit està prohibit fer qualsevol reforma. A Barcelona, les franjes d'especial protecció contra el soroll són del 21 a 7 h.

5. Puc usar l'ascensor per transportar "runes"?

No. L'ascensor només és per transportar persones i objectes. Així mateix, el propietari en l'habitatge on es fa la reforma és el responsable de la neteja durant l'obra.

6. Com fer els tràmits que requereix una reforma/obra amb l'Ajuntament de Barcelona? 

Per fer una consulta a l'Ajuntament has de tenir la referència cadastral a mà i personar-te a una Oficina d'Atenció Ciutadana o clicant el link següent on et guiaran al llarg del formulari a omplir. En general,  per qualsevol tràmit usa aquest link. Naturalment, la sol·licitud ha d'anar acompanyada pel projecte d'obra i la documentació complementaria requerida.

Ara ja saps més sobre que has de satisfer a l'hora de fer reformes.