Què saber sobre contadors individuals de la calefacció central?

27 | 01 | 2020

La calefacció és essencial: tot sobre les seves opcions d'instal·lació

Un sistema de calefacció centralitzat estalvia energia. Així, cada propietari paga pel consum del seu habitatge. A més, en baixar el consum global també es redueixen les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle.  

Anem per feina, existeix confusió sobre la obligatorietat d'instal·lar comptadors individuals de calefacció central. La resposta ha d'adaptar-se a cada cas, però com a orientació general sempre és convenient estalviar i conèixer quin sistema de calefacció tenim.

Què diu la llei? Segons el Reial decret 1027/2007, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis, les construccions noves amb instal·lacions tèrmiques comunitàries han de disposar d'un comptador d'energia que permeti realitzar un mesurament per habitatge del consum de calefacció. De la previsió legal es dedueix l'aposta del legislador europeu -i de l'espanyol que el transposa- per impulsar sistemes eficients i, per descomptat, centralitzats. Actualment, no obstant això, encara són molts els edificis antics que no disposen de comptador. En ells, el repartiment de la despesa es realitza en funció del coeficient o d'aquell que hagi acordat la Comunitat.

El Ministeri d'Energia, Indústria i Agenda Digital va fer públic durant el març de 2018 un Projecte de Reial decret pel qual es regula la comptabilització de consums individuals en instal·lacions tèrmiques d'edificis.
Amb això, el Govern buscava completar la transposició al sistema jurídic espanyol de l'article 9 de la Directiva 2012/27/UE, que establia que  l'1 de gener de 2017 les llars havien de comptar amb comptadors individuals de calefacció: anem amb retard.

Seguim amb l'explicació, per mesurar el consum realitzat en habitatges amb calefacció central que encara no s'hagin sotmès a la individualització, existeixen dos tipus de dispositius els repartidors de costos i els comptadors d'energia.

Optar per l'un o l'altre depèn de la mena d'instal·lació de calefacció:

•    Aquelles en anell:  tenen un únic punt d'entrada i de sortida per habitatge. Per tant, en aquesta mena d'instal·lacions acostuma a ser viable instal·lar comptadors individuals en l'entrada de cada habitatge.

•    Aquelles en columna: en elles el radiador d'una estança del primer pis comparteix entrada amb la mateixa del pis superior i així successivament, l'ús de comptadors de consum individuals no és tècnicament viable. Per tant, s'hauran d'utilitzar repartidors de costos de calefacció per a mesurar el consum de calor de cada radiador.

Parlem ara de com es reparteixen les despeses de calefacció i aigua calenta.  És essencial que en l'Acta resultant de la Junta de Propietaris es deixi constància de la forma de distribució de les quantitats a pagar. De no ser escrupolosos en això, hi haurà conflictes en la Comunitat.

Val la pena aprofundir en aquest punt, en la suma a pagar es comprendran totes les despeses del comptador general. Atenció: no sempre l'import serà exactament la suma dels comptadors individuals ja que pot haver-hi "consums residuals". A més, cal tenir en compte que com hi ha diferents partides que intervenen en el càlcul de les despeses de calefacció, aquests s'hauran de dividir en aquells que es considerin com a fixos: és a dir els que no depenen del consum que faci cada propietari i aquells variables que es determinessin de manera exclusiva sobre la base del consum del propietari .

A la quota fixa de les despeses de la caldera s'haurien d'incloure:

El manteniment i conservació de la caldera i totes les conduccions horitzontals i verticals comunes fins a l'accés a cadascuna dels habitatges.

La possible transformació que es faci en les calderes i la seva possible amortització si es decidís comptabilitzar-la.
Totes les reparacions que precisés la instal·lació.

Part del combustible bé sigui gas, gasoil, pèl·let, etc. que necessita el sistema de calefacció.

En aquest article hem explicat els sistemes d'individualització de consum i els costos associats a ells. Esperem haver-te ajudat a formar-te un criteri.