Decret Llei 26/2020 de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa de la Generalitat de Catalunya

29 | 06 | 2020
Legislació

Desaconsellem fer reunions presencials tret que sigui necessari 

 

L’estat d’alarma finalitzà el passat 21 de juny. El 24 de juny entrà en vigor el Decret Llei 26/2020 de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa de la Generalitat de Catalunya. Aquesta disposició ha regulat com s’han de fer aquestes juntes presencials.

Els recordem  que fins al 21 de juny en virtut del DECRET LLEI 10/2020, de 27 de març, pel qual s’establien noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19. no estaven  permeses  aquestes reunions. 

De conformitat amb l'article 10 del Decret llei 26/2020, es dóna una nova redacció a l'art. 4.4 del Decret llei 10/2020, de 27 de març. En aquesta regulació s'estableixen una sèrie de previsions respecte a les Juntes de propietaris en les comunitats en règim de propietat horitzontal subjectes al dret civil català, mesures que es declaren vigents des del 21 de juny de 2020: 

1a. Suspesa l'obligació de convocar i celebrar Juntes de propietaris: fins al dia 30 d'abril de 2021. 

2a. S'atorga a la comunitat la possibilitat de celebrar-les: això sí, a instàncies de la Presidència o a petició d'almenys un 20% dels propietaris amb dret a vot, que representin el 20% de les quotes, des del dia 22 de juny de 2020 fins al 30/04/2021, atenent les seves circumstàncies i havent de complir-se en aquestes reunions les mesures de seguretat corresponents. En aquest sentit il·lustrem l'article amb les actuals precaucions anti-Covid-19.

3a.- S'impulsen els mitjans telemàtics per celebrar Juntes: per videoconferència o altres mitjans de comunicació sempre que estigui garantida la identitat dels assistents, la continuïtat de la comunicació i la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i en l'emissió del vot. 

4a. En tant que no es convoqui i celebri la pròxima Junta ordinària es poden continuar adoptant acords: sense reunió a instàncies de la Presidència i complint els següents requisits (art. 312-7 del CCCat): 

Emissió del vot per correu postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà que garanteixi el dret d'informació i de vot.
Que quedi constància fefaent de la recepció del vot i es garanteixi la seva autenticitat. 

5a. L'últim pressupost anual aprovat s'entén prorrogat fins a la celebració de la següent Junta ordinària: ella s'haurà de procedir a l'aprovació dels comptes anteriors i a la renovació dels càrrecs com qualsevol Junta ordinària,  de conformitat amb l'art. 553-15 del CCCat. 

Des de Finques Feliu, ens congratulem que el Codi Civil de Catalunya hagi fet una decidida aposta per les noves tecnologies.  A més seguint, l’anàlisi interpretatiu del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, hem facilitat els elements necessaris als nostres administradors/es per tal que puguin fer aquest tipus de reunions en aquelles Comunitats que hi estiguin interessades.

Ara bé, assumim que no tothom esta familiaritzat amb les noves tecnologies i, en tant que l’actual normativa ho permet, s’admet també la possibilitat d’adoptar acords sense reunió. Tot a instàncies de la persona que presideixi la junta, i satisfent els requisits establerts en l’article 312-7 del Codi civil de Catalunya, és a dir: " mitjançant l’emissió del vot per correu postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que es garanteixi la seva autenticitat".

S’entén que l’acord s’adopta en el lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció de l’últim dels vots vàlidament emesos.

 Una possibilitat d’actuació addicional, quan l’assumpte sigui urgent, és que el President com a representant legal de la Comunitat, pugui actuar en aquesta condició, si bé amb posterioritat la seva gestió haurà de ser ratificada per la Junta, els nostres administradors els hi assessoraran en aquest tipus de gestions.

Finalment, subratllem que la reunió presencial -a evitar en cas de no ser necessaria- s'ha de fer sempre complint al 100% les mesures de seguretat i higiene.

Així, En el cas que un vestíbul no tingui l’espai suficient per fer una reunió amb aquestes mesures de seguretat la Comunitat ha de buscar un espai adequat (lloguer de sales, despatx de l’administrador,...).

Feliu a favor teu.