En què consisteix el règim de propietat vertical?

17 | 02 | 2020

Seguim explorant els régims de propietat d'un edifici

Com a immobiliària és essencial que deixem molt clars els dos règims principals de propietat d'un edifici. La setmana passada vàrem parlar de la propietat horitzontal, avui, en canvi, ho farem de la vertical. Aquest règim de propietat es dóna quan tots els immobles o locals pertanyen a un únic propietari, ja sigui persona física o jurídica, o -algunes vegades- varis però, en tot cas, constitueix una propietat única en la que no es comparteixen espais d’ús comunitari. 

És important indicar que en aquest règim habitualment els departaments  són dedicats al lloguer en les seves diverses modalitats: arrendament de temporada, per exercir activitats industrials, comercials, artesanals, professionals etc.
En cas que tot l'edifici sigui d'un únic propietari aquest fet fa que no hi hagi cap quota a pagar per utilitzar els elements comuns: no hi ha ningú amb qui compartir-los, ni existeix cap normativa de la comunitat de propietaris perquè en posseir tot l'edifici no tindria cap sentit regular la relació d'un propietari amb si mateix.

Si hi ha un o dos copropietaris titulars que comparteixen els lloguers, el que convindria és regular fiscalment els mateixos utilitzant la figura jurídica de la comunitat de béns. És interessant puntualitzar que, a no ser que la titular sigui una societat mercantil, en molts casos aquests continuen sense constituir una comunitat de propietaris, per tant, siguem inequívocs: en no constituir-se una comunitat de propietaris la normativa de propietat horitzontal segueix sense ser aplicable.

El règim vertical sembla "afluixar" els lligams entre propietaris però no ens enganyem també comporta deures. Així, els propietaris han de: conservar l'edifici en condicions òptimes i òbviament fer front a les obligacions fiscals derivades de la seva condició. Tot això, sense oblidar afrontar les eventuals millores que requereixi l'edifici. A Feliu els nostres administradors t'ajudaran a tenir la teva propietat en condicions. Ho faran sigui quin sigui el règim de propietat que regeixi a l'edifici.