50 Conceptes immobiliaris imprescindibles

10 | 01 | 22
| Sector immobiliari
  • Diccionario

Mig centenar de conceptes immobiliaris a la teva disposició!  Per estalviar temps pensa el terme a cercar, no hi és? Contacta'ns aquí.

Glossari immobiliari:

1. Acta de la junta de propietaris: document amb valor jurídic, que recull els acords adoptats pels propietaris l'ha de signar el "president" de la Comunitat de Propietaris (en cas que aquest estigui absent el vicepresident o el secretari). 

2. Administrador de finques (ha de ser un Agent de la Propietat Immobiliària): professional que, sota petició dels propietaris d'una Comunitat, gestiona assumptes: financers, legals, tècnics i fa de mediador en els eventuals conflictes. En aquest enllaç t'oferim el nostre servei d'administració de comunitats

3. Arrendadorser arrendador equival a ser propietari/ària.

4. Arrendatari: ser arrendatari equival a ser llogater/a.

5. Arrendament: contracte entre l'arrendador i l'arrendatari d'acord amb el qual el primer cedeix l'ús del bé al segon.

6. Base imposable: magnitud tributària que l'Administració utilitza per calcular la quantia d'un impost que ha de satisfer el contribuent.

7. Carència: període dins d'un préstec durant el qual només es paguen interessos sense poder-se amortitzar el capital.   

8. Càrregues: obligació econòmica que recau sobre una propietat. Així, abans de comprar un pis cal assegurar-se que és lliure de càrregues. 

9. Cadastre: cens que conté la descripció dels diferents tipus d'immoble. La inscripció al cadastre és obligatòria i gratuïta.

10. Cèdula d'habitabilitat: document oficial que garanteix que un espai examinat reuneix les condicions per poder ser habitat. Existeixen dos tipus de cèdula de: "primera ocupació" o de "segona ocupació". Vols saber-ne més? Clica aquí.

11. Certificat Energètic (CE): document oficial que des de l'1 de juny de 2013 és obligatori per llogar o vendre productes immobiliaris. El CE informa sobre el consum energètic i les emissions de gasos contaminants del producte immobiliari. 

12. Certificat Registral: document que emet el registre de la propietat on es detalla l'estat de càrregues financeres d'una finca.

13. Codi Civil Català: legislació pròpia de Catalunya que regeix el dret immobiliari.   

14. Comunitat de propietaris: conjunt de propietaris que tenen la propietat exclusiva d'elements privatius (habitatges, locals, oficines, places d'aparcament, etc.) i la copropietat d'elements comuns (jardins, terrasses, escales o passadissos).

15. Codi Tècnic d'Edificació: document oficial que estableix les exigències bàsiques que ha de satisfer qualsevol edifici segons la Llei Orgànica de l'Edificació. 

16. Contracte d'Arres: document privat on les parts que participen en una operació de compravenda pacten la reserva de l'operació avançant-se una quantitat econòmica com a "senyal" que la transacció es realitzarà.

17. Contracte de compravenda: contracte d'acord amb el qual la part compradora entrega una quantitat econòmica establerta per escrit i, a canvi, la part venedora ha d'entregar el bé immobiliari objecte de transacció.

18. Escriptura de compravenda: document signat i ratificat per un notari que recull l'acte jurídic de la compravenda que s'inscriu al Registre de la Propietat. 

19. Facility Management: conjunt de tasques vinculades al manteniment preventiu i la gestió de propietats a càrrec d'un arquitecte tècnic. A Finques Feliu el pots demanar.

20. Fiança (del contracte de lloguer): quantitat econòmica que tot arrendador ha de dipositar, al principi del lloguer, en mans de l'arrendatari i , que aquest, -en cas que no hi hagi desperfectes- restituïra a l'arrendador al final del contracte. El 2017 hi dedicàvem un text.

21. Hipoteca (fixa, variable, mixta o inversa): préstec a mitjà i llarg termini destinat a la compra del producte immobiliari. La propietat queda en garantia a favor del banc.

22. "Home Staging": tècnica de màrqueting que empra l'interiorisme per treure el millor d'un immoble amb la intenció de seduir un/a potencial comprador o llogater. Ho explica Fynkus al nostre blog.

23. Impost sobre Béns Immobles (IBI): impost municipal, directe i anual que grava la propietat efectiva d'un bé immoble. El poden satisfer els propietaris, usufructuaris o concessionaris. La quota de l'impost es calcula en funció del valor cadastral del bé immoble.

24. Impost sobre Actes Jurídics Documentats (IAJD): grava la realització i inscripció de qualsevol document de caràcter jurídic al registre de la propietat.

25. Impost transmissions patrimonials (ITP): grava l'habitatge de segona mà i els rebuts en herència o donació. Fins al 2021 la base imposable d'aquest impost era el valor real que s'equiparava al preu de compravenda o a un valor objectiu assignat. Ara, el valor de referència serà el de mercat, és a dir, el que marqui la Direcció General de Cadastre que es convertirà en la base imposable del tribut esmentat.

26. Immoble urbà: aquell edificat en "sòl urbanitzable".

27. Immoble rústic: aquell edificat al camp per dur a terme activitats agrícoles i ramaderes.

28. Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE): examen que l'edifici ha de superar cada 10 anys per verificar que és en un adequat estat de manteniment. Aquí ho expliquem.

29. Indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM): des del 2004 serveix com a referència per a l'assignació de: prestacions socials, ajudes, subvencions, així com per a la indemnització mínima per acomiadament o l'accés a un habitatge protegit. El 2022, si s'aproven els pressupostos, serà de 600 €.  

30. Junta de Propietaris: òrgan integrat per tots els propietaris/es d'elements privatius. La Junta s'ha de reunir com a mínim una vegada a l'any per aprovar el pressupost de la comunitat de propietaris. Fes clic aquí per saber-ne més.

31. Morositat: falta de puntualitat en el pagament d'una renda pactada en un contracte. Aquest fet pels llogaters, en casos extrems, pot comportar el desnonament. Per un propietari que tingui deutes amb la comunitat suposa la pèrdua del dret a vot a la Junta.  

32. Notari: funcionari públic que té autoritat legal per donar fe amb la seva presència d'actes jurídics i. així, atorgar-los validesa. En l'exercici de les seves potestats està habilitat per redactar documents com ara: testaments i escriptures de compra i venda.

33. Llibre de la Comunitat de Propietaris: guarda ordenada tota la documentació de la comunitat )actes, pressupostos, llista de propietaris que deuen diners, etc.).

34. Persona Física (o natural): el Dret anomena així els éssers humans, majors d'edat, amb capacitat per exercir drets i obligacions legals.

35. Persona Jurídica: el Dret anomena així les societats (empreses) que assumeixen responsabilitats legals. Des d'un punt de vista immobiliari poden ser titulars d'habitatges, locals, oficines, etc.

36. Propietat Horitzontal: règim jurídic que confereix als titulars d'aquest dret l'exclusiva sobre els elements privatius i en comunitat amb els altres en els elements comuns.

37. Propietat Vertical: règim jurídic on tots els immobles o locals pertanyen a un únic propietari.

38. Quota de participació: concepte lligat a la propietat vertical que estableix el valor proporcional en relació amb el total de l'edifici d'un immoble, local, plaça de pàrquing, etc. . La seva finalitat és determinar el valor del vot dels diferents propietaris.   

39. Quota tributària: quantitat que representa el gravamen i pot ser una quantitat fixa o el resultat de multiplicar el tipus impositiu per la base imposable.

40. Representant legal: persona que per disposició legal o, per autorització escrita,  del titular pot actuar legalment, en nom seu. Així l'autoritzat pot assistir i votar a la Junta de Propietaris.

41. Servitud: pèrdua temporal i limitada de la propietat d'un bé privatiu. Aquí ho expliquem amb força detall.

42. Subjecte passiu: persona física o jurídica obligada per llei a pagar impostos.

43. Superfície construïda: quantitat de metres quadrats que ocupa una construcció incloent els murs.

44. Superfície útil: quantitat de metres quadrats realment habitables.

45. Taxació immobiliària (tècnicament en diem informe de valoració): document encaminat a establir el valor d'un producte immobiliari d'acord amb uns criteris i metodologia que han de ser establerts per un professional. A Finques Feliu pots sol·licitar la seva.

46. Testament: instrument jurídic que permet ordenar la successió i pel qual es disposa la destinació que el testador desitja per als seus béns, una vegada produït la seva defunció.

47. Testament a benefici d'inventari: és una de les maneres d'acceptar-lo. En ella els acceptants no adquireixen cap mena d'obligació personal sobre els deutes que es puguin derivar d'allò heretat. Ho vam explicar en aquest enllaç del 2015.

48. Tipus impositiu:  percentatge que s'aplica sobre la base imposable a fi de calcular el gravamen.

49. Títol Constitutiu: instrument jurídic, normalment formalitzat en una escriptura a la qual se'l denomina Divisió Horitzontal, pel qual es determina jurídicament la individualització de cada pis, local, plaça de garatge, traster, etc., haurà d'indicar-se quotes de participació, servituds, serveis i instal·lacions, etc.

50. Vicis ocults de l'edificació: deficiències d'una edificació que no podem percebre a simple vista. Aquestes poden afectar: fonamentació, estructura, impermeabilització, aïllament tèrmic o instal·lacions bàsiques de l'edificació. Ho vam explicar el març de 2021.

Per aquest escrit ens hem basat  en el nostre blog i, puntualment, en: Kasaz, @finkus, Europa Press, Sociedad de Tasación, Garanley advocats, Iberley y @adminfergal (Miguel Fernández).